REGULAMIN

§ 1 Definicje

Kupujący - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego lub niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sprzedający :

FIRMA BUDROS TOMASZ ROSIAK

ul.  Słodków Kolonia 56 C

62-700 Turek

NIP: 668-10-17-104

§ 2 Warunki ogólne

1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy.

§ 3 Kontakt ze Sprzedawcą

1. Kontakt za pomocą:

a. adresu poczty elektronicznej:office@red-drill.com
b. pod numerem telefonu: 601832833
c. formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: red-drill.com/formularz-kontaktowy
2. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie www.red-drill.com, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
3. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

§ 4 Zawarcie umowy i realizacja

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
a. wybór rodzaju płatności;
b. wybór miejsca wydania rzeczy;
c. dodanie do koszyka produktu;
d. wybór rodzaju dostawy;
e. złożenie w sklepie zamówienia, poprzez jego potwierdzenie.
3. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia.
4. Realizacja zamówienia płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego.
5. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
6. Zakupiony towar wysyłany jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży (paragon lub faktura VAT), wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy, do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy.
7. Zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00.

§ 4 Dostawa i płatności

1. Dostawa zakupionego towaru następuje w sposób wybrany przez Kupującego:
- za pośrednictwem firmy kurierskiej,
- do paczkomatu Inpost,
- za pośrednictwem usługi „Poczta Polska – odbiór w punkcie”,
- z odbiorem własnym w siedzibie Sprzedającego, tj.  Słodków – Kolonia 56 C, 62 – 700 Turek dnia          kolejnego po otrzymaniu informacji o realizacji zamówienia.
2. Kupujący ponosi koszty dostawy zakupionego towaru zgodnie z cennikiem.
3. Kupujący dokonuje zapłaty za zakupiony towar w wybranej przez siebie formie:
- przelewem na konto bankowe Sprzedającego nr 16855700092002002423410001 prowadzone przez      Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie,
- przy pomocy systemu płatności online PayU,
- przy odbiorze przesyłki (jeżeli wybrano opcję dostawy „za pobraniem”) lub przy odbiorze własnym w siedzibie Sprzedającego pod adresem: 56 C Słodków – Kolonia, 62 – 700 Turek

§ 5 Prawo do odstąpienia od umowy

1. Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny.
2. Kupujący ponosi koszty zwroty towaru we własnym zakresie.
3. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Kupujący winien złożyć w formie pisemnej.
5. Sprzedający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie mailowej, na adres office@red-drill.com
6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
7. Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 7 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
8. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zakupionego towaru zwróconego przez Kupującego oraz stwierdzenia, iż dotarł on do Sprzedającego w stanie nienaruszonym, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, za wyjątkiem kosztów dostarczenia towaru do Kupującego.
10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący.

§ 6 Rękojmia

1. Sprzedający, na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Kupujących z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego będącego Konsumentem na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).


§ 7 Reklamacje

1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: , na adres pocztowy firmy Tomasz Rosiak firma Budrus  Słodków – Kolonia 56 C, 62 – 700 Turek, na adres poczty elektronicznej: office@red-drill.com , numer telefonu 601832833 lub przy użyciu formularza kontaktowego.

2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

§ 8 Gwarancje

1. Towary mogą posiadać gwarancję producenta, Sprzedawcy lub importera.
2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na stronach internetowych Sklepu.
§ 7 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych
1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu jest Sprzedający.
2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

§ 9 Postanowienia końcowe


1. Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdorazowa zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem podania zmienionego Regulaminu do wiadomości Użytkowników na stronie Portalu.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
3. Sądem właściwy dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.